صبح امروز یک دستگاه پژو پارس جنب مدرسه راهنمایی دخترانه سمیه چابکسر واژگون شد.

 به گزارش چابکسر نیوزصبح امروزیک دستگاه پژو پارس جنب مدرسه راهنمایی دخترانه سمیه چابکسر واژگون شد.
چپ کردن پرشیا